Kontrollkomiten

er Oslo Sjømannsforenings kontrollorgan, og skal bestå av 3 medlemmer som velges på Generalforsamlingen. Når komitéen finner det nødvendig for utøvelsen av sin kontrollfunksjon, kan den konferere med Styret og/eller Sekretariatet om forhold den ønsker nærmere opplysninger om.

Medlemmer i Kontrollkomitéen kan ikke være styremedlemmer, sekretær eller ha annet verv som er egnet til å svekke tilliten til komitéens integritet og løpende arbeid. Kontrollkomitéen skal påse at generalforsamlingsvedtak blir gjennomført, og at Oslo Sjømannsforening drives i samsvar med vedtektene. Kontrollkomitéen skal ha ansvar for å vedlikeholde Oslo Sjømannsforenings Internkontrollsystem, og i den forbindelse ha adgang til foreningens- og gårdens regnskaper m/bilag, protokoller, kasser og arkiver.

Det skal foreligge en egen instruks for Kontrollkomitéen. Medlemmer av Kontrollkomitéen velges for 2 år. Gjenvalg kan finne sted én gang.

Medlemmer av komiteen:

  • Marie Almklov
  • Jan Erik Øverbye
  • Arne Bjørnerud