Kulturutvalget

bistår Styret med foreningens kulturelle oppgaver, herunder bevaring av malerier, fotografier, bibliotek, kunstgjenstander og lokalenes utsmykning. Styret oppnevner et utvalg på 3 -5 medlemmer, hvorav én skal være medlem av foreningens styre. Utvalget velger selv sin leder. Innen 31. desember gir utvalget en skriftlig rapport til Styret om komitéens arbeid i inneværende år, samt et budsjett og oversikt over planlagte aktiviteter kommende år. Kulturkomitéen skal skaffe foredragsholdere, arrangere turer, andre aktiviteter for medlemmene og koordinere anskaffelse av bøker etc. til biblioteket m.v.

Utvalgets medlemmer er: 

  • Asta Austlid
  • Turid Kjelsvik
  • Arne Haug