Vedtekter

 

 

Oslo Sjømannsforenings vedtekter.

 

Vedtatt på generalforsamling 16.12.1983,med endringer på generalforsamling

21.12.1984, 30.03.2005, 12.03.2008. 28.04.2010. 24.04.2013,

26.4.2017 og 25.04.2018.

 

§ 1   FORMÅL

Oslo Sjømannsforening, stiftet 19. desember 1846, har til formål å knytte medlemmer av sjømannsstanden og andre sjøfartsinteresserte bedre sammen, og virke for alt som kan tjene sjømannsstandens og sjøfartens interesser. Foreningen skal virke for å bevare og utbre kjennskap til vår maritime kultur og sjøfartshistorie, og bidra til et godt sosialt felleskap.

 

§ 2    OPPTAK AV SKIPS- OG MARINEOFFISERER

Alle som er eller har vært offiserer om bord i handelsfartøyer, og alle som er eller har vært marineoffiserer kan bli medlem av foreningen. Søknad innsendes på spesielt skjema og må være påført anbefaling av ett medlem. Søknaden avgjøres i styremøte med alminnelig stemmeflertall. Opptak refereres i et medlemsmøte.

 Medlemmer opptatt i henhold til § 3, kan av styret bli anbefalt endret til medlem § 2. Slikt forslag må vedtas med alminnelig flertall på et ordinært medlemsmøte.

 

§ 3    OPPTAK AV ANDRE SJØFARTSINTERESSERTE

Som medlemmer kan også opptas andre sjøfartsinteresserte som er eller har vært knyttet til virke eller interesser i forbindelse med skipsfart. Søknad innsendes på spesielt skjema og må være påført anbefaling av ett medlem som er opptatt etter bestemmelsene i § 2. Søknaden avgjøres i et styremøte med alminnelig stemmeflertall. Opptak refereres i et medlemsmøte. Minst 2/3 av foreningens medlemmer må til enhver tid være som definert i § 2.

Alle som søker opptak i Oslo Sjømannsforening (etter medlemskapskriteriene § 2 eller 3) skal av sin fadder bli orientert om Oslo Sjømannsforenings vedtekter og aktiviteter.

Av hensyn til rekrutteringen av nye medlemmer skal 3 plasser på hver spiseaften reserveres gjester.

 

§ 4    VALG AV ÆRESMEDLEM

Skriftlig forslag til æresmedlem, med begrunnelse sendes til styret og forelegges på et medlemsmøte. Oppnår det 2/3 av de fremmøttes stemmer, fremmer styret forslaget på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Også her krever forslaget 2/3 av de fremmøttes stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

§ 5    GJESTER

Styret kan til møtene innby gjester og foredragsholdere når dette ansees som formålstjenlig. Et medlem kan medta sjøfartsinteresserte gjester etter regler som fastsettes av styret (se § 3). Slike gjester og medlemmer av andre sjømannsforeninger kan delta i ordskiftet, men de har ikke stemmerett.

 

§ 6    ÅRSKONTINGENT, INN- OG UTMELDING

Årskontingenten skal betales ved kalenderårets begynnelse. Medlemmer over 70 år med 30 års medlemskap skal ikke betale kontingent.

Innskrivningsgebyr og årskontingent fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Innskrivningsgebyr skal betales ved opptak.

Innmelding i foreningen kan foretas til enhver tid. Innskrivingsgebyr som inkluderer årets kontingent, skal betales ved opptak uansett når opptak skjer. Ved opptak får det nye medlem tilsendt et eksemplar av vedtektene.

Utmelding av foreningen sendes skriftlig. Det betales full årskontingent uansett når utmeldingen skjer.

 

§ 7    SKYLDIG KONTINGENT

Medlemmene plikter å betale kontingenten ved forfall. Etter forfallsdato vil det bli sendt en ny giro ilagt et gebyr som fastsettes av styret. Dersom denne ikke er blitt betalt innen 1. juni vil medlemskapet opphøre pr. 1. juli.

Ved gjeninnmeldelse må skyldig kontingent først innbetales, dog ikke nye innskrivningspenger.

 

§ 8    STYRET

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamenn. Disse velges på den ordinære generalforsamling. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Styrets leder velges for ett år av gangen. Gjenvalg kan finne sted 3 ganger. Lederen kan ikke gjenvelges før 1 år etter funksjonstidens utløp. Nestleder og de øvrige styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Gjenvalg i samme funksjon kan finne sted en gang. Vedkommende er da ikke valgbar i samme funksjon før om 2 år. Styreleder og minst 2 styremedlemmer skal til enhver tid være medlemmer i § 2.

1. Styreleder velges ved skriftlig valg

2. Nestleder velges ved skriftlig valg

3. De øvrige styremedlemmer under ett

4. De 2 varamenn under ett 

Hvis minst 1/3 av de tilstedeværende forlanger det, skal også valg under 3 og 4 være skriftlig.

Styret ansetter sekretær / kasserer / gårdsbestyrer.

Styret inngår kontrakt med restauratør.

Styret oppnevner 2 representanter og 1 vararepresentant til Oslo Maritime Stiftelse.

Styret oppnevner 1 representant og 1 vararepresentant til Foreningen Norsk Maritimt Museums Venner og til lignende institusjoner hvor Oslo Sjømannsforenings enten er, eller vil bli anmodet om å stille representanter.

Representantene oppnevnes for 2 år, og kan fornyes for 2 år av gangen.

Det skal føres en styreprotokoll og en vanlig møteprotokoll. Protokollene oppleses og underskrives av de styremedlemmer som var tilstede, og protokollene skal på forlangende være tilgjengelig for medlemmene.

 

§ 9    OSFs EIENDOMMER OG EIENDELER (VERDIGJENSTANDER)

Foreningens faste eiendommer og eiendeler kan ikke selges eller pantsettes uten generalforsamlingens beslutning. Forslag om salg eller pantsettelse av foreningens faste eiendommer eller eiendeler skal først fremlegges for diskusjon på et vanlig medlemsmøte, og deretter settes på sakslisten for første generalforsamling. For å bli vedtatt kreves på generalforsamlingen 2/3 stemmer, hvorav minst 2/3 må være medlemmer etter § 2. Avstemningen skal være skriftlig.

 

§ 10   SEKRETÆR / KASSERER / GÅRDSBESTYRER

Sekretæren arbeider etter de retningslinjer som styret gir, og meddeles av styret de nødvendige fullmakter til å vareta de vanlige forretninger.

Styret ansetter sekretæren på åremål.

Foreningens signatur innehas av styreleder og 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi sekretæren prokura.

Styret, revisor og kontrollkomité har til enhver tid adgang til kontroll av foreningens- og gårdens regnskaper med bilag, dokumenter, kasser og arkiv. Det føres revisjonsprotokoll.

Foreningens- og gårdens regnskaper avsluttes pr. 31. desember og oversendes revisor snarest mulig.

 

§ 11   KONTROLLKOMITE

Kontrollkomitéen er Oslo Sjømannsforenings kontrollorgan, og skal bestå av 3 medlemmer som velges på generalforsamlingen. Når komitéen finner det nødvendig for utøvelsen av sin kontrollfunksjon, kan den konferere med styret og/eller sekretariatet om forhold den ønsker nærmere opplysninger om.

Medlemmer i kontrollkomitéen kan ikke være styremedlemmer, sekretær eller ha annet verv som er egnet til å svekke tilliten til komitéens integritet og løpende arbeid. Kontrollkomitéen skal påse at generalforsamlingsvedtak blir gjennomført, og at Oslo Sjømannsforening drives i samsvar med vedtektene. Kontrollkomitéen skal ha ansvar for å vedlikeholde Oslo Sjømannsforenings internkontrollsystem, og i den forbindelse ha adgang til foreningens- og gårdens regnskaper m/bilag, protokoller, kasser og arkiver.

Det skal foreligge en egen instruks for kontrollkomitéen.

Medlemmer av kontrollkomitéen velges for 2 år. Gjenvalg kan finne sted én gang.

 

§ 12   KULTURUTVALG

Til å bistå styret med foreningens kulturelle oppgaver, herunder bevaring av malerier, fotografier, bibliotek, kunstgjenstander og lokalenes utsmykning, oppnevner styret et utvalg på 3 -5 medlemmer, hvorav én skal være medlem av foreningens styre. Utvalget velger selv sin leder. Innen 31. desember gir utvalget en skriftlig rapport til styret om komitéens arbeid i inneværende år, samt et budsjett og oversikt over planlagte aktiviteter kommende år. Kulturkomitéen skal skaffe foredragsholdere, arrangere turer, andre aktiviteter for medlemmene og koordinere anskaffelse av bøker etc. til biblioteket mv.

 

§ 13   FORENINGSMØTER

Foreningens stiftelsesdag den 19. desember feires hvert år med festmiddag som etter styrets beslutning legges så nær opp til denne dato som praktisk mulig. Foreningen avholder middag 1 gang pr. måned, som regel fra begynnelsen av september til begynnelsen av mai. Det avholdes minimum 3 medlemsmøter kombinert med foredrag pr. år. Kulturkomiteen kan arrangere foredrag utover dette. Foredrag kan honoreres innenfor gjeldende regler.

Forøvrig kan styret innkalle til ekstraordinære medlemsmøter når det ansees nødvendig. Styreleder, eller i hans fravær nestleder, eller i tilfelle begges fravær, et av de øvrige styremedlemmer etter valgansiennitet leder møtene.

Når spesielt viktige foreningssaker ønskes drøftet på et medlemsmøte, skal Styret varsle medlemmene med møteinnkalling og informasjon om saken/sakene som skal tas opp.

 

§ 14   EKSKLUSJON AV MEDLEM

Et medlem hvis forhold eller opptreden vekker forargelse og / eller skader foreningens anseelse, kan ekskluderes av foreningen. Forslag om eksklusjon fremmes til styret, som gir vedkommende skriftlig meddelelse om når forslaget vil bli behandlet i styret. Vedkommende har rett til å delta i sakens behandling, men har ikke stemmerett. Beslutning om eksklusjon krever et beslutningsdyktig styre, minst 3 medlemmer ved skriftlig votering. Avgjørelsen kan av medlemmet ankes til første ordinære generalforsamling, hvor alminnelig flertall ved skriftlig avstemning avgjør saken. Et medlem som er ekskludert, kan ved søknad bare innvoteres på ny ved enstemmig styrebeslutning.

 

§ 15   VALGKOMITÉ

Valgkomitéen består av siste styreleder og 2 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Sekretæren deltar i komitéens møter, men uten stemmerett. De valgte medlemmer utnevnes for 2 år. Gjenvalg kan finne sted én gang. Komitéen velger selv sin leder. 

Valgkomitéen fremmer forslag på leder, styre- og varamedlemmer, og på medlemmer av kontroll- og valgkomitéene.

 

§ 16   ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er Oslo Sjømannsforenings øverste organ.

Ordinær generalforsamling avholdes årlig snarest etter regnskapenes avslutning og revisjon og senest innen 1. juni. Ordinær generalforsamling innkalles med «det blå kortet» og minst 4 kalenderukers skriftlig varsel med saksliste for møtet. Saksdokumentene (regnskaper, årsberetninger, rapporter fra kontroll- og kulturkomitéene, forslag fra medlemmene og valgkomiteens innstilling) kan hentes på kontoret.

Kun saker som står på dagsorden vil bli behandlet på generalforsamlingen. Saker på generalforsamlingen skal behandles i den rekkefølge som nevnt nedenfor med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet:                 

 1. Konstituering av generalforsamlingen. (Godkjenning av innkallelsen og dagsorden, valg av møteleder, valg av to medlemmer til å undertegne protokollen, opptelling av fremmøtte stemmeberettigede).
 2. Styrets årsberetning og kontrollkomitéens rapport til generalforsamlingen.
 3. Revidert regnskap for foreningen med revisors erklæring og budsjettforslag for neste år.
 4. Revidert regnskap for gården med revisors erklæring og budsjettforslag for neste år.
 5. Orientering fra:
  - Kulturkomiteen
  - Foreningen Norsk Maritimt Museums Venner  
  - Oslo Maritime Stiftelse                                                                                                                                                           - Oslo Sjømannsforenings Stiftelse
 6. Forslag til forandring av vedtektene.
 7. Innkommende forslag fra medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamling, må være styret i hende senest 6 uker før generalforsamlingen.
 8. Saker som styret finner ønskelig eller nødvendig å forelegge.
 9. Valg av styreleder og styre for neste år.
 10. Valg av statsautorisert revisor til foreningens- og gårdens regnskaper.
 11. Valg av kontrollkomité.
 12. Valg av valgkomité.
 13. Valg av leder, styre-og varamedlemmer i Oslo Sjømannsforenings Stiftelse.

                                            

§ 17   EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det ønskelig eller etter forslag fra et medlem når det er vedtatt med alminnelig flertall på et medlemsmøte. Skriftlig innkalling med oppgave over de saker som skal behandles sendes medlemmene med minst 3 kalenderukers varsel. Andre saker kan ikke opptas til behandling.

 Ekstraordinær generalforsamling er ikke beslutningsdyktig med mindre minst 30 medlemmer er tilstede, hvorav 2/3 etter § 2. Hvis ikke et tilstrekkelig antall er tilstede, skal styret innkalle til fornyet ekstraordinær generalforsamling som tar avgjørelsen uansett antall møtende.

 

§ 18   ENDRING AV FORENINGENS VEDTEKTER

Det er bare på ordinær generalforsamling at foreningens vedtekter kan endres. Forslag til endringer, med unntak som kommer fra styret, må fremsettes skriftlig og må være styret i hende innen 1. november. Forslaget skal først fremlegges for diskusjon på et vanlig møte, og settes deretter på sakslisten for første generalforsamling. For å bli vedtatt kreves det på generalforsamlingen 2/3 av stemmene, hvorav minst 2/3 må være medlemmer etter § 2. Avstemningen skal være skriftlig.

 

§ 19   OFFENTLIGE UTTALELSER

Foreningen er partipolitisk uavhengig og skal ikke uttale seg offentlig om verserende rettsaker før rettskraftig dom foreligger.

 

§ 20   FORENINGENS OPPLØSNING

Forslag om foreningens oppløsning behandles som for vedtektsendring bestemt. For at beslutning om foreningens oppløsning skal være gyldig, må den vedtas med minst 2/3 flertall på 2 etterfølgende ordinære generalforsamlinger. Den mellomliggende tid benyttes til å klarlegge hvorledes det skal forholdes med foreningens legater og midler, og forslag om dette krever 2/3 flertall. Avstemningene skal være skriftlig.

 

Revidert-04.2018 AB