Vedtekter

    OSLO SJØMANNSFORENINGS STIFTELSE,

vedtatt 31.05.2006, med endringer på generalforsamling 01.10.2008 og 25.04.2018

 

1.  Stiftelsens formål:

 (a)           Å yte støtte til medlemmer, medlemmers etterlatte og eventuelt andre fra sjømannsstanden som befinner seg i en trengende økonomisk situasjon.

(b)           Å yte støtte til medlemmers videre utdannelse eller støtte til deres familiemedlemmers utdannelse, dog ikke utover to ledd.

 (c)        Å yte støtte til kulturelle og vitenskapelige formål knyttet til sjømannsstanden og handelsflåten, samt andre formål som fremmer Oslo Sjømannsforenings anseelse. 

2.       Stiftelsen ledes av et styre på 3 medlemmer og et varamedlem. Styrets leder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem velges på den ordinære generalforsamlingen for 2 år, og kan gjenvelges for 2 år av gangen.

3.      Grunnkapitalen utgjør kr. 2.137.135,42 og annen egenkapital kr.552.846,00 i henhold til Stiftelsens åpningsbalanse pr. 1. januar 2020

4.      Stiftelsens midler skal styret til enhver tid anbringes på en forsvarlig måte.

5.     Stiftelsen er underlagt registrerings- og revisjonsplikt i henhold til Stiftelseslovens bestemmelser.

6.     Generalforsamlingen i Oslo Sjømannsforening skal være et rådgivende organ for Stiftelsen.

7.     Det påhviler Stiftelsen å vedlikeholde Skipsreder  Mogens Thorsens og hustrus Betha Thorsens gravsted.